Lämna in Rapport till produktregistret till Kemikalieinspektionen

Rapport till produktregistret är en rapport som lämnas av företag som tillverkar eller importerar mer än 100 kg bekämpningsmedel eller andra kemiska produkter till Sverige under ett år, till Kemikalie­inspektionen med bland annat tillverkad eller införd mängd.

Skapa påminnelse om Rapport till produktregistret

Vad ska Rapport till produktregistret innehålla?

Rapport till produktregistret ska bland annat innehålla produktnamn, anmälningsnummer eller gemensam beteckning, tillverkad eller införd mängd under närmast föregående kalenderår och ändringar av tidigare lämnade uppgifter.

Vilka typer av företag ska lämna in Rapport till produktregistret?

Alla företag, oavsett företagsform, som tillverkar eller importerar mer än 100 kg bekämpningsmedel eller andra kemiska produkter till Sverige under ett år. Informationen som rapporteras in blir en del av produktregistret hos Kemikalieinspektionen.

Informationen i produktregistret är ett viktigt underlag i det förebyggande arbetet med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Informationen används bland annat som underlag för tillsynsmyndigheter i deras arbete med kemikaliekontroll och för att producera Sveriges officiella statistik över kemikalieanvändningen i Sverige. Uppgifterna i databasen används också som underlag vid utveckling av nya regler på kemikalieområdet.

När ska Rapport till produktregistret lämnas in?

Rapport till produktregistret ska normalt lämnas in till Kemikalieinspektionen en gång per år efter kalenderårets slut. Den sista dagen att lämna in rapporten är vanligtvis den 28 februari. Om den 28:e är en lördag, söndag eller helgdag är den sista inlämningsdagen normalt närmast följande vardag.

Om företaget yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige ska verksamheten som bedrivs i företaget anmälas till produktregistret, en så kallad verksamhetsanmälan.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Rapport till produktregistret

Datum för att lämna in Rapport till produktregistret

  • Rapport till produktregistret för räkenskapsår 2024 lämnas senast 28 februari 2025. Skapa påminnelse
  • Rapport till produktregistret för räkenskapsår 2025 lämnas senast 3 mars 2026. Skapa påminnelse
  • Rapport till produktregistret för räkenskapsår 2026 lämnas senast 1 mars 2027. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum