Lämna in Årsredovisning till Bolagsverket

Årsredovisning är en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning som lämnas av aktiebolag och i vissa fall av andra företagsformer till Bolagsverket.

Skapa påminnelse om Årsredovisning

Vad ska Årsredovisning innehålla?

Årsredovisning ska huvudsakligen innehålla följande delar: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar. Den ska vara underskriven av alla styrelseledamöter, vd samt eventuella arbetstagarrepresentanter (som ingår i styrelsen).

Förvaltningsberättelsen ska innehålla de viktigaste händelserna för företaget under räkenskapsåret som gått. Den ska dessutom innehålla vissa andra lagstadgade uppgifter, exempelvis styrelsens förslag på hur vinsten eller förlusten ska disponeras och förändringar i eget kapital.

Resultaträkningen ska innehålla sammanfattad information om företagets intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Balansräkningen ska innehålla värdet på företagets tillgångar och skulder på balansdagen, det vill säga den sista dagen i räkenskapsåret. Resultaträkningen och balansräkningen är de huvudsakliga delarna i företagets bokslut.

I tilläggsupplysningarna, som också kallas noter, kommenteras delar av resultat- och balansräkningen. Det finns noter som alltid ska vara med, exempelvis vilka principer för värdering som företaget använder sig av och medelantalet anställda (om företaget haft anställda) under räkenskapsåret. Andra noter behöver bara finnas med om sådan information finns i årsredovisningen, exempelvis viktiga händelser efter räkenskapsårets slut, långfristiga skulder och förändringar i eget kapital.

Om företaget har en revisor, ska årsredovisningen också innehålla en revisionsberättelse där revisorn skriftligen uttalar sig om innehållet i årsredovisningen.

Vilka typer av företag ska lämna in Årsredovisning?

Aktiebolag ska fylla i och lämna in Årsredovisning. Även företag med andra företagsformer kan behöva lämna in Årsredovisning, exempelvis ett handelsbolag med juridiska personer som delägare eller en ekonomisk förening som räknas som ett större företag.

När ska Årsredovisning lämnas in?

Årsredovisning ska normalt lämnas in till Bolagsverket en gång per år efter att räkenskapsåret, året som rapporteras för, är slut. Exempelvis rapporteras Årsredovisning för räkenskapsåret januari till december normalt den sista juli året efter. Den sista dagen för att lämna in Årsredovisning är vanligtvis 31 juli. Om den 31:a är en lördag, söndag eller helgdag är sista inlämningsdagen normalt närmast följande vardag.

Förseningsavgift om Årsredovisning inte är inlämnad i tid

Om årsredovisning för ett aktiebolag lämnas in för sent till Bolagsverket, debiterar de en eller flera, men maximalt tre stycken, förseningsavgifter. Om årsredovisningen lämnas in efter senaste inlämningsdatum debiteras en förseningsavgift om 5 000 kr. Om årsredovisningen blir ytterligare sen debiteras flera förseningsavgifter, en om 5 000 kr om årsredovisningen är mer än två (2) månader sen och en till om 10 000 kr om årsredovisningen är mer än fyra (4) månader sen.

Totalt blir dessa avgifter 20 000 kr om årsredovisningen lämnas in mer än fyra (4) månader efter senaste inlämningsdatum. Förseningsavgifterna redovisade här gäller privata aktiebolag, det vill säga ej börsnoterade (publika) aktiebolag.

Andra viktiga rapporter för företag som ska lämna in Årsredovisning

Datum för att lämna in Årsredovisning

 • Årsredovisning för räkenskapsår Januari - December 2023 lämnas senast 31 juli 2024. Skapa påminnelse

 • Årsredovisning för räkenskapsår oktober 2022 - september 2023 lämnas senast 30 april 2024. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår november 2022 - oktober 2023 lämnas senast 31 maj 2024. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår december 2022 - november 2023 lämnas senast 1 juli 2024. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår februari 2023 - januari 2024 lämnas senast 2 september 2024. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår mars 2023 - februari 2024 lämnas senast 30 september 2024. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår april 2023 - mars 2024 lämnas senast 31 oktober 2024. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår maj 2023 - april 2024 lämnas senast 2 december 2024. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår juni 2023 - maj 2024 lämnas senast 2 januari 2025. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår juli 2023 - juni 2024 lämnas senast 31 januari 2025. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår augusti 2023 - juli 2024 lämnas senast 28 februari 2025. Skapa påminnelse
 • Årsredovisning för räkenskapsår september 2023 - augusti 2024 lämnas senast 31 mars 2025. Skapa påminnelse

Bli påmind om dina viktigaste redovisningsdatum