Användningsvillkor

Gäller från och med 15 maj 2021

1. Inledning

Tack för att du har valt Redovisningsdatum (”Redovisningsdatum”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda tjänsterna Redovisningsdatum och Redovisningshack (”Tjänsterna”) ingår du ett bindande avtal med det bolag som anges längst ned i detta dokument.

Ditt avtal med oss innefattar dessa Användningsvillkor (”Villkoren”) och vår Integritetspolicy. Villkoren, Integritetspolicy och eventuella ytterligare villkor som du godkänner, i enlighet med vad som anges i avsnittet Fullständigt avtal, kallas gemensamt ”Avtalen”. Önskar du att gå igenom villkoren i Avtalen kan du hitta den gällande versionen av Avtalen på Redovisningsdatums webbplats. Du bekräftar att du har läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) Avtalen, kan du inte använda Tjänsterna.

Vänligen läs Avtalen noga. De innehåller viktig information om Tjänsterna som vi tillhandahåller till dig och om eventuella betalningar, skatter och avgifter som vi debiterar dig. Avtalen innefattar bland annat information om framtida ändringar av Avtalen, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar och information om integritetsskydd.

Tjänsterna riktar sig enbart till svenska företag och svenska näringsidkare.

2. Ändringar av avtalen

Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Det gör vi exempelvis genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsterna eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsterna efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Vi ber dig därför att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsterna enligt den nya versionen av Avtalen kan du säga upp Avtalen genom att avsluta ditt användarkonto som inloggad användare.

3. Användning av Redovisningsdatum och abonnemang

Redovisningsdatum tillhandahåller en informations- och bevakningstjänst som erbjuder information och bevakning av rapporter och relaterat innehåll och Redovisningshack® är tips och idéer på beslut som kan tas och som kan göras i ditt företag för att spara pengar eller ge andra ekonomiska fördelar. Hacken väljs ut från vårt arkiv utifrån ditt eller dina företags egenskaper. Vissa abonnemang tillhandahålls till dig gratis. Andra abonnemang kräver betalning innan du kan använda dem. Det abonnemang som kan nås efter betalning kallas för närvarande ”Premium” (det kallas även ”Betalt Abonnemang” och "Betalda Abonnemang"). Abonnemanget som inte kräver betalning kallas för närvarande ”Gratis”. Läs gärna mer om våra abonnemang genom att besöka vår webbplats.

4. Rättigheter vi ger dig

Tjänsterna tillhör Redovisningsdatum. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Tjänsterna (”Licensen”). Denna Licens ska förbli i kraft tills dess att den sägs upp av dig eller Redovisningsdatum. Du lovar och accepterar att du inte kommer att vidareförmedla eller överföra Tjänsterna.

Alla Redovisningsdatums varumärken, servicemärken, firmor, logotyper, domännamn och andra kännetecken för Redovisningsdatums varumärken (”Redovisningsdatums Kännetecken”) tillhör enbart Redovisningsdatum. Avtalen ger dig inte några rättigheter att använda något av Redovisningsdatums Kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Du samtycker till att följa våra Användarriktlinjer och att inte använda Tjänsterna eller någon del därav på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalen. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats dig i Avtalen ger Redovisningsdatum dig ingen rätt till, äganderätt till eller anspråk avseende Tjänsterna.

5. Rättigheter du ger oss

Som ersättning för de rättigheter som beviljas dig under Avtalen ger du oss rätt att (1) leverera annonser och annan information till dig och (2) låta våra samarbetspartners göra detsamma. I varje del av Tjänsterna kan innehållet i den, inklusive dess urval och placering, påverkas av affärsmässiga överväganden, inklusive avtal med tredje part.

Du bekräftar att om du ger Redovisningsdatum feedback, idéer eller förslag i samband med Tjänsterna (”Feedback”) är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att Redovisningsdatum kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig.

6. Användarriktlinjer

Redovisningsdatum har några grundregler som du behöver följa när du använder Tjänsterna.

Följande aktiviteter är inte tillåtna, på någon som helst grund:

Vänligen respektera Redovisningsdatum och andra användare av Redovisningsdatum. Delta inte i någon aktivitet och registrera och/eller använd inte ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:

Du bekräftar och godkänner att om du deltar i en aktivitet som beskrivs ovan kan vi med omedelbar verkan komma att avsluta eller stänga ned ditt Redovisningsdatum-konto. Du godkänner även att Redovisningsdatum efter eget gottfinnande kan komma att återta ditt användarnamn.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt användarnamn och lösenord. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, vänligen meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord snarast.

7. Begränsningar i och ändringar av Tjänsterna

Redovisningsdatum kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att Tjänsterna är möjlig att använda. Från tid till annan kan vissa tekniska komplikationer eller underhåll dock resultera i tillfälliga avbrott. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller Redovisningsdatum sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i Tjänsterna. Detta med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig, utom där det är förbjudet enligt lag, för varje avbrott, ändring eller upphörande av Tjänsterna eller någon funktion eller egenskap därav. Du förstår, godkänner och accepterar att Redovisningsdatum inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsterna, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via Tjänsterna. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

8. Kundtjänst

För att få hjälp med kontorelaterade och betalningsrelaterade frågor (”Kundtjänstärenden”), vänligen skicka en förfrågan till oss. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att svara på alla Kundtjänstärenden inom rimlig tid. Vi lämnar emellertid inga garantier av något slag att eventuella Kundtjänstärenden kommer att besvaras inom en viss tid och/eller att vi kommer att kunna ge tillfredsställande svar på sådana frågor.

9. Betalningar och uppsägning

Betalda Abonnemang köps direkt från Redovisningsdatum. När du registrerar dig för ett Betalt Abonnemang samtycker du till att få tillgång till det betalda abonnemang du registrerat dig för omedelbart.

Din betalning till Redovisningsdatum för ditt Betalda Abonnemang kommer automatiskt att upprepas i slutet av abonnemangstiden, om du inte säger upp ditt Betalda Abonnemang via din användarkontosida före utgången av innevarande abonnemangsperiod. Du säger upp abonnemanget genom att byta till ett annat abonnemang eller avsluta (ta bort) kontot. Uppsägningen av abonnemanget som sägs upp börjar gälla omgående.

Notera att om du avbryter din betalning eller säger upp ditt Betalda Abonnemang och/eller säger upp något av Avtalen före utgången av innevarande abonnemangsperiod, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss.

Redovisningsdatum kan från tid till annan komma att ändra priset för Betalda Abonnemang och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till dig i förväg och, i förekommande fall, hur man accepterar dessa ändringar. Prisändringar för Betalda Abonnemang träder i kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter den dag då prisändringen skett. Du accepterar det nya priset genom att fortsätta att använda Tjänsterna efter det att prisändringen träder i kraft. Motsätter du dig en prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på Tjänsterna innan prisändringen träder i kraft. Se av denna anledning vänligen till att läsa alla sådana meddelanden om prisändringar noggrant.

10. Avtalstid och uppsägning

Avtalen kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av dig eller Redovisningsdatum. Redovisningsdatum har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till Tjänsten när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt Tjänsten, eller inte efterlevt Avtalen. I det fall du eller Redovisningsdatum säger upp Avtalen, eller om Redovisningsdatum avbryter din tillgång till Tjänsten, accepterar du att Redovisningsdatum, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Redovisningsdatum inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat.

Avsnitt 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 häri, liksom alla andra delar av Avtalen som, antingen uttryckligen eller av sin natur, måste förbli i kraft även efter uppsägning av Avtalen, ska fortsätta att gälla efter uppsägning.

11. Garanti och friskrivning

Vi försöker att erbjuda den bästa tjänst vi kan, men du förstår och accepterar att Tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”, utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser om skick av något slag. Du använder Tjänsterna på egen risk.

Inga råd och ingen information som du fått från Redovisningsdatum, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa någon garanti från Redovisningsdatum.

12. Begränsningar

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag accepterar du att om du har problem med eller är missnöjd med Tjänsterna är dina rättigheter begränsade till att sluta använda Tjänsterna.

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ansvarar inte under några omständigheter Redovisningsdatum för (1) indirekta skador, särskilda skador, böter, viten, straffskadestånd, avskräckande skador, eller följdskador, (2) uteblivet nyttjande, förlust av data, verksamhet eller vinst (oavsett om den är direkt eller indirekt), i samtliga fall som följd av användning eller utebliven användning av Tjänsterna, oavsett rättslig grund och oavsett om Redovisningsdatum har varnats om att dessa skador kan uppstå, och även om det innebär att det egentliga syftet med ett rättsmedel inte uppnås, eller (3) med avseende på samtliga anspråk som avser Tjänsterna, för belopp som överstiger de belopp som du betalat till Redovisningsdatum under föregående tolv månader i fråga, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

13. Fullständigt avtal

Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och Redovisningsdatum, utgör Avtalen alla villkor som överenskommits mellan dig och Redovisningsdatum, och ersätter alla tidigare avtal i förhållande till föremålet för dessa Avtal, oavsett om de är skriftliga eller muntliga.

14. Ogiltighet och avstående från rättigheter

Om inte annat anges i Avtalen gäller att ifall något villkor i Avtalen förklaras ogiltigt eller icke verkställbart av någon anledning eller i någon utsträckning ska en sådan ogiltighet eller bristande verkställbarhet inte på något sätt påverka övriga bestämmelser i Avtalen. Det innebär inte heller att övriga bestämmelser i Avtalen ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av det villkoret ska verkställas i den utsträckning som lagen tillåter.

Om Redovisningsdatum underlåter att tillämpa Avtalen eller något villkor i Avtalen ska det inte innebära att Redovisningsdatum ska anses ha avstått från sin rätt att göra det.

15. Överlåtelse

Redovisningsdatum har rätt att överlåta Avtalen eller någon del av dem och Redovisningsdatum har rätt att delegera vissa eller alla sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte överlåta Avtalen eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Avtalen till någon tredje part.

16. Försäkran att hålla skadeslös

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla Redovisningsdatum skadeslöst från och för alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt brott mot dessa Avtal eller något av dem, och (2) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

17. Lagval och forum

Svensk lag ska tillämpas på Avtalen. Du och Redovisningsdatum samtycker även till att domstolar i Sverige ska anses ha behörighet att lösa samtliga tvister, anspråk, eller kontroverser som uppstår i samband med Avtalen.

En tvist måste inledas genom att en part lämnar in en begäran inom ett (1) år efter den dag som parten som framställer krav först får kännedom om eller rimligen borde ha fått kännedom om den handling, den underlåtenhet, eller den brist som ger upphov till anspråket, och det ska inte finnas någon rätt att framställa ett anspråk som inte görs gällande inom denna tidsperiod. Om tillämplig lag förbjuder en ettårig tidsbegränsning för att hävda anspråk, måste ett anspråk framställas inom den kortaste tidsperiod som tillåts enligt tillämplig lag.

18. Kontakta oss

Om du har några frågor om Tjänsterna eller om Avtalen vänligen kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter genom att besöka avsnittet “Om oss” på vår webbplats.


Du ingår avtal med:

Redovisningsdatum Sverige AB
Box 2026
750 02 Uppsala

SE 559191659701

© Redovisningsdatum Sverige AB.