Vad vi menar med hack

Med hack menar vi ett smart tips och en idé om hur, med relativt lite resurser, ekonomiska beslut kan tas och redovisningen förändras för att få tydliga positiva effekter. Du avgör själv om det är något som passar i företaget med utgångspunkt från din verksamhet, ekonomiska status och tidpunkt. Om det inte är något som passar just nu, kan det kanske göra det senare eller ge idéer till andra förändringar som hjälper dig utveckla din verksamhet.

Ett hack är ett sätt att hantera en specifik situation och är inte heltäckande för vilka möjligheter som finns. Det finns exempelvis många olika typer av traktamenten, avdragsgill friskvård och motion eller sätt att förändra redovisningen på.

Hacken baserar sig på information som vi har om ditt företag som du lagt in i tjänsten. Ju mer information vi har, desto mer precisa hack kan vi föreslå.

Hur hacken visas

Hacken visas för samtliga inloggade användare. Betalande användare ser det fullständiga hacket som innehåller bland annat ett exempel på användning och beräknad besparing samt rådgivande steg för genomförandet av hacket. Icke-betalande användare ser endast en kortare introduktion till hacket.

När ett nytt hack publiceras får betalande användare information om det per e-post. Information om de senaste hacken som valts ut för ditt eller dina företag visas även i rapportpåminnelser för de användarna som valt att bli påminda om rapporter via e-post.

Nya hack ersätter äldre genom att de uppdateras löpande. Hacken är märkta med datum så att äldre ska gå att särskilja från nyare.

Hur vi utvecklar och håller hacken uppdaterade

Vi tar fram och uppdaterar hacken tillsammans med erfarna redovisningskonsulter, jurister och företagare genom att kombinera deras expertkunskaper och praktiska erfarenheter. Vi ser att sammansättningen av rollerna och arbetssättet som det bästa sättet för att hitta hack som både är till nytta, är enligt gällande lagstiftning samt är en effektiv lösning.

Uppdatering av hacken görs strukturerat utifrån både löpande genomgångar vid fasta perioder och då förutsättningar ändrar sig i lagstiftning eller då informationen som innehåll och exempel baserar sig på ändras. Vi bevakar både rättsdatabaser och förslag till kommande lagar genom våra experter.

Inspirerande idéer – inte garantier

Vi har inte all bakgrund om just ditt företag och dess förutsättningar. Därför tar vi inte något ansvar för effekten när du genomför hacket eller hur genomförandet av det i ditt företag förhåller sig till aktuella lagar och regelverk. Redovisningshack® bör alltså ses som inspirerande idéer för att spara pengar, förbättra och utveckla ditt företagande, och inte som detaljerade beskrivningar som ger en garanterad effekt.

I det fullständiga hacket beskrivs de grundläggande stegen för hur hacket kan genomföras. Tanken är att det ska visa på hur lätt eller svårt, tids- och resurskrävande det bör vara för dig att genomföra hacket. Om du ser att du kan göra det själv är det självklart väldigt bra. Vi rekommenderar dock alltid, om du är osäker, att ta hjälp av en redovisningskonsult eller annan expert.

Vår ambition är att du ska bli en effektivare, mer lönsam och framgångsrik företagare med hjälp av Redovisningshack®